NYHET

230420: Centrum mot våld inrättas i Södra Lappland

Under tisdagens Hälso- och sjukvårdsnämnd fattade Region Västerbotten beslut om att inrätta ett Centrum mot våld i Södra Lappland. Där kommer våldsutsatta och förövare att kunna erbjudas vård, hjälp och stöd.

Centrum mot våld är en jätteviktig verksamhet och det känns otroligt bra att vi nu ska bilda ett även i Södra Lappland. De som utsätts för våld finns i hela vårt län, säger Anna-Lena Danielsson (S), regionråd med ansvar för hälso och sjukvård.

Tidigare har Centrum mot våld bara funnits i Umeå och Skellefteå. En centrumbildning har en viktig roll både i det stöd och den vård som erbjuds men även som en trygghet för medarbetare inom andra verksamheter att hänvisa till. Ett centrum innebär också att våldsutsatta patienter som fångas upp inom andra delar av organisationen kan få en bättre och mer sammanhållen vårdkedja.

Nu tar vi nästa steg i det här angelägna arbetet med att öppna ett tredje Centrum mot våld i regionen. För att på ett bra sätt kunna stödja och hjälpa våldsutsatta är det en förutsättning att vi och kommunerna samarbetar, säger Jonas Karlberg (V), regionråd med ansvar för jämställdhet och jämlikhet.

I Region Västerbotten finns sedan länge ett uttalat arbete med våld i nära relationer. Bland annat ska alla verksamheter som möter patienter rutinmässigt fråga om våldsutsatthet. Västerbotten är även den enda regionen som har ett expertråd för våld i nära relationer.

För oss som rödgrönt styrd region är det självklart att satsa på dessa frågor. Människor i hela vårt län som utsätts för, eller bevittnar, våld ska ha en självklar väg till hjälp, säger Emma Lindqvist (MP), regionråd med ansvar för klimat, miljö och hållbarhet.

Centrum mot våld i Södra Lappland bygger på ett brett samarbete mellan bland annat kommun och region och planen är att verksamheten ska inrättas under 2023 och 2024. Inledningsvis kommer fokus ligga på att bemanna så att våldsutsatta vuxna och barn samt våldsutövare kan få stöd. Regionen kommer att avsätta motsvarande medel som för de andra centrumbildningarna.

Fakta om våldsutsatta:

  • Var femte kvinna och var tjugonde man har någon gång i sitt liv hade utsatts för allvarligt sexuellt våld, vilket för Södra Lappland skulle innebära 2767 kvinnor och 737 män.
  • 14 procent av kvinnorna och 5 procent av männen har som vuxna utsatts för fysiskt våld eller hot om fysiskt våld av en aktuell eller tidigare partner, vilket för Södra Lappland skulle innebära 1937 kvinnor och 737 män.
  • 20 procent av kvinnorna och 8 procent av männen har som vuxna utsatts för upprepat och systematiskt psykiskt våld av en aktuell eller tidigare partner, vilket för Södra Lappland skulle innebära 2767 kvinnor och 1180 män.


Mer information:

Anna-Lena Danielsson (S)
Regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård
annalena.danielsson@regionvasterbotten.se

Jonas Karlberg (V)
Regionråd med ansvar för jämställdhet och jämlikhet
jonas.karlberg@regionvasterbotten.se

Emma Lindqvist (MP)
Regionråd med ansvar för klimat, miljö och hållbarhet
emma.lindqvist@regionvasterbotten.se


Senast uppdaterad: 20 april 2023.